Welcome Гость | RSS Пятница
2018-12-14, 5:44:10
Open network of
ukrainian and polish
NGO's leaders "LEADER"
Come
Home page Registration Log in Serch of news
Menu
Kalender news
«  Декабрь 2006  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
our friends
Статистика
Begining » 2006 » Декабрь » 5 » JAK OTRZYMAC GRANT W PAUCI?
JAK OTRZYMAC GRANT W PAUCI?
W 1999 roku dla umocnienia partnerstwa Polski i Ukrainy oraz wykorzystania polskich doњwiadczeс zdobytych w trakcie udanej transformacji w kierunku demokracji i gospodarki rynkowej Stany Zjednoczone, Polska i Ukraina utworzyіy trуjstronny program pod nazw№ Inicjatywa Wspуіpracy Polsko–Amerykaсsko-Ukraiсskiej. Historia PAUCI to ponad piкж lat dziaіaс na rzecz zbliїenia pomiкdzy dwoma strategicznymi partnerami, Polsk№ a Ukrain№, to 185 projektуw partnerskich wspieraj№cych wspуіpracк ponad 420 organizacji z obu krajуw. Wymierne efekty tych dziaіaс s№ dzisiaj wyraџnie widoczne w obydwu krajach.

Odpowiadaj№c na nowe wyzwania, ciesz№cy siк uznaniem program PAUCI przeksztaіciі siк w roku 2005 w Polsko-Ukraiсsk№ Fundacjк Wspуіpracy PAUCI.

Misj№ PAUCI jest rozwijanie zdolnoњci Ukrainy do њciњlejszej integracji ze strukturami europejskimi i NATO w drodze zastosowania doњwiadczeс Polski i innych paсstw europejskich.

GЈУWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA

Dla realizacji misji PAUCI skupia siк na piкciu poniїszych obszarach tematycznych:

1. Promocja i wspieranie bliїszej integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi
2. Reforma samorz№dowa
3. Rozpowszechnianie norm, procedur i nowoczesnych systemуw uіatwiaj№cych integracjк gospodarcz№ Ukrainy z rynkami europejskimi
4. Wdraїanie miкdzynarodowych standardуw etycznych w їyciu publicznym
5. Aktywizacja mіodzieїy oraz budowanie przyjacielskich kontaktуw Ukraiсcуw z Polsk№ i Europ№.


OCZEKIWANE DЈUGOTERMINOWE REZULTATY DZIAЈALNOЊCI PAUCI

1. Zwiкkszona њwiadomoњж rуїnych grup spoіeczeсstwa ukraiсskiego na temat zagadnieс integracji europejskiej, wsparcie spoіeczeсstwa ukraiсskiego dla integracji z Zachodem, lepsze poinformowanie opinii publicznej o szansach i moїliwoњciach zwi№zanych z czіonkostwem w NATO i UE.

2. Progres w transformacji na Ukrainie, w oparciu o doњwiadczenia reform wprowadzonych w Polsce i w innych krajach Europy Њrodkowej, w szczegуlnoњci w dziedzinie reformy administracyjnej i samorz№dowej.

3. Poprawa zarz№dzania miastami dziкki zastosowaniu najlepszych polskich praktyk. Ustanowienie roboczych relacji miкdzy polskimi i ukraiсskimi samorz№dami.
4. Ukraiсskie samorz№dy wprowadzaj№ nowe standardy i mechanizmy dobrego zarz№dzania, zwiкkszaj№ przejrzystoњж swoich dziaіaс oraz ograniczaj№ poziom korupcji.
5. Zwiкkszenie zaufania publicznego do samorz№dуw oraz њwiadomoњci obywateli o moїliwoњciach i odpowiedzialnoњci samorz№dуw. Obywatele (poprzez swoje organizacje) uczestnicz№ w podejmowaniu lokalnych decyzji oraz kontroli swych wіadz.
6. Zwiкkszenie roli mіodych ukraiсskich liderуw lokalnych (nauczycieli, radnych, studentуw, duchownych itp) w rozwi№zywaniu lokalnych problemуw. Zwiкkszenie sieci powi№zaс i komunikacji miкdzy mіodzieї№ ukraiсsk№ i z krajуw UE poprzez wі№czenie organizacji studenckich, mіodzieїowych oraz zawodowych w realizacjк wspуlnych projektуw.
7. Ukraiсska i polska mіodzieї lepiej rozumie swуj wkіad w rozwуj europejskiego dziedzictwa kulturowego.
8. Poprawa klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, regulacje prawne uіatwiaj№ce dziaіalnoњж i rozwуj ukraiсskich maіych i њrednich przedsiкbiorstw oraz ich dostкp na rynki zagraniczne. Zwiкkszenie wspуіpracy polskich i ukraiсskich organizacji gospodarczych, agencji rozwoju regionalnego itp. dla polepszenia integracji ukraiсskiej gospodarki z Europ№.

9. Polskie i ukraiсskie organizacje pozarz№dowe regularnie uczestnicz№ w ponadgranicznych programach rozwojowych.

10. Ukraina jest wі№czona w aktywne wsparcie procesуw demokratyzacyjnych zachodz№cych w regionie (Biaіoruњ, Moіdowa, Rosja oraz paсstwa powstaіe w wyniku rozpadu ZSRR).


PROCEDURA SKЈADANIA WNIOSKУW

Maj№c na celu osi№gniкcie szybkiego i elastycznego finansowania zakwalifikowanych projektуw PAUCI zachкca do skіadania wnioskуw w terminach wskazanych w ogіoszeniu o konkretnym konkursie. Tak№ informacjк znajd№ Paсstwo na stronie internetowej www.pauci.org.

Projekty naleїy przesyіaж poczt№, faksem, e-mailem lub przez kuriera na jeden z poniїej wymienionych adresуw. Jeњli to moїliwe, zalecane jest skіadanie projektуw na dyskietkach komputerowych lub w postaci zaі№cznikуw do listуw przesyіanych poczt№ elektroniczn№ (w formacie *.rtf lub MS Word 6.0 i wyїej). W przypadku przesyіania faksem lub e-mailem, jeїeli nadawca nie otrzyma z PAUCI potwierdzenia otrzymania korespondencji t№ sam№ drog№ w okresie piкciu dni roboczych, proszony jest o ponowne przesіanie listu intencyjnego b№dџ projektu lub o skontaktowanie siк telefonicznie z biurem, do ktуrego wysyіaі korespondencjк.

Przy przygotowaniu wniosku prosimy uїywaж formularza „Strona tytuіowa wniosku” dostкpnego na stronie internetowej PAUCI. Wnioski mog№ byж sporz№dzone w jкzyku ukraiсskim, polskim, angielskim lub rosyjskim. Wnioskodawca musi przekazaж projekt w dwуch egzemplarzach. Naleїy je przesyіaж do biura w Kijowie lub Warszawie. Przyjmuje siк jednakїe, iї polskie organizacje bкd№ przesyіaж korespondencjк do biura w Warszawie, zaњ organizacje ukraiсskie i inne do biura w Kijowie.

Nie ma potrzeby sporz№dzania obszernego dokumentu podczas przygotowywania wniosku, powinien on jednak zawieraж nastкpuj№ce informacje (jeњli dotycz№ danego wnioskodawcy)

Podstawowe informacje o organizacji

Nazwa organizacji oraz jej forma prawna;
Nazwisko i kwalifikacje dyrektora projektu i ksiкgowego;
Adres oficjalny i faktyczny, numer telefonu, numer faksu i poczty elektronicznej organizacji;
Dostкpne њrodki organizacyjne wspomagaj№ce wykorzystanie grantu (pomieszczenia, wyposaїenie biurowe, linie telefoniczne, itp.);
Kopia statutu organizacji, odpis z rejestru s№dowego oraz umowa zaіoїycielska;
Informacje dotycz№ce partnerуw wspуіpracuj№cych w realizacji projektu;
Skrуtowy opis przebiegu wspуіpracy z partnerami oraz uzasadnienie, dlaczego wybrano okreњlonego (-ych) partnera (-уw).
Opis projektu
Opis tematu, ktуrego dotyczy projekt;
Opis zakіadanych celуw;
Opis dziaіaс podejmowanych w ramach projektu;
Rola kaїdego z partnerуw w realizacji celуw;
Oczekiwany rezultat i beneficjenci projektu (np. konkretne zmiany spowodowane poprzez realizacjк projektu);
Sposуb opracowania oraz oceny projektu
Strategia osi№gniкcia celu projektu;
Harmonogram i plan realizacji projektu;
Opis sposobu wyboru uczestnikуw projektu;
Plan oceny proponowanego projektu;
Mechanizm oceny rezultatуw projektu;
Opis kwalifikacji wnioskodawcy dotycz№cych zarz№dzania projektem (їyciorysy personelu zatrudnionego przy jego realizacji), a takїe zakres obowi№zkуw kaїdej z osуb zarz№dzaj№cych projektem;
Budїet
Szczegуіowy budїet (wzor budїetu w zal№czeniu ) z rozbiciem na kategorie wydatkуw proponowanej kwoty finansowania (w tym dofinansowanie z innych џrуdeі oraz aport), dokіadne okreњlenie, jak konkretne њrodki zostan№ wykorzystane, by osi№gn№ж zakіadane cele (jeїeli zakіadane jest wiкcej niї jedno przedsiкwziкcie, naleїy pogrupowaж wydatki wedіug przedsiкwziкж i w ramach kaїdego z przedsiкwziкж wyszczegуlniж wydatki);
Szczegуіowy budїet zawieraj№cy opis wydatkуw oraz sposуb ich szacunkowego okreњlania;
Informacje o zaawansowaniu procesu pozyskania funduszy z innych џrуdeі.
Zarz№dzanie finansami (jeїeli finansowanie ma mieж charakter grantu)
Czy organizacja ma jakiekolwiek doњwiadczenie w zarz№dzaniu grantami? Jeїeli tak, prosimy o dodatkowe informacje;
Naleїy dostarczyж skrуtowy opis systemu ksiкgowego oraz plan zarz№dzania otrzymanymi њrodkami. Kto bкdzie upowaїniony do dysponowania pieniкdzmi? Kto bкdzie przygotowywaі sprawozdania finansowe? Istnieje wymуg odrкbnego zarz№dzania њrodkami pochodz№cymi z finansowania w charakterze grantu.
Zaі№czyж kopiк ostatniego sprawozdania finansowego i sprawozdania z weryfikacji audytorskiej, jeїeli takowe jest dostкpne.

Lista dodatkowych dokumentуw wymaganych jako zaі№czniki do wniosku znajduje siк w rozdziaіe Dokumenty Dodatkowe

Projekty s№ rozpatrywane przez personel PAUCI w terminie czterech tygodni. Po upіywie tego okresu wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji, b№dџ zostanie poproszony o dostarczenie dodatkowej dokumentacji na temat projektu, na piњmie faksem, e-mailem lub poczt№. Proњby o dodatkowe informacje nie oznaczaj№, їe PAUCI wesprze b№dџ nie dany projekt. Oznaczaj№ jedynie, їe dodatkowe informacje s№ potrzebne, aby zakoсczyж rozpatrywanie wniosku. Zakoсczenie tego procesu jest uzaleїnione od jakoњci przesіanego projektu oraz czasu, w jakim s№ dostarczane dodatkowe informacje.

W przypadku zatwierdzenia projektu podpisana zostanie umowa, ktуra okreњli zobowi№zania wnioskodawcy w zakresie realizacji projektu, zatwierdzi ostateczny budїet projektu i harmonogram przekazywania њrodkуw, a takїe terminy skіadania sprawozdaс. Wszystkie organizacje, ktуre otrzymaj№ finansowanie bкd№ musiaіy uczestniczyж w krуtkim szkoleniu na temat zarz№dzania funduszami, a takїe wymagaс sprawozdawczoњci finansowej i merytorycznej. Szkolenie to odbкdzie siк w jednym z biur PAUCI. Niestawienie siк na szkolenie moїe spowodowaж wycofanie finansowania.

Wszyscy wnioskodawcy zostan№ powiadomieni pisemnie o pozytywnej lub negatywnej decyzji PAUCI dotycz№cej projektu. Decyzje odmowne maj№ charakter ostateczny i nie podlegaj№ ponownemu rozpatrzeniu. Nie oznacza to jednak, iї wnioskodawca nie moїe ponownie ubiegaж siк o dofinansowanie nowego lub zmienionego projektu. W przypadku pozytywnej decyzji umowa pomiкdzy PAUCI a wnioskodawc№ winna zostaж podpisana w okresie trzech tygodni od dnia poinformowania zainteresowanego o pozytywnej decyzji.


KRYTERIA WYBORU

· Cel projektu musi byж oparty na rzeczywistym zapotrzebowaniu i przynosiж konkretne korzyњci dla wspуіpracy polsko-ukraiсskiej, z wykorzystaniem doњwiadczeс jednego kraju dla potrzeb drugiego.
· Projekty zіoїone w 2006 roku musz№ odnosiж siк do jednego lub wiкcej obszarуw zainteresowania PAUCI wskazanych w ogіoszeniu o konkursie (ogіoszenie ze stycznia 2006 obejmuje trzy obszary: samorz№d, anty-korupcjк, programy mіodzieїowe).
· Projekty musz№ byж sformuіowane w sposуb jasny i zwiкzіy, posiadaж realistyczny i jednoznaczny plan wdraїania, proponowaж efektywne wykorzystanie њrodkуw finansowych oraz okreњlaж beneficjentуw projektu.
· Wnioskodawca musi mieж konkretnego i odpowiednio wykwalifikowanego partnera lub partnerуw w innym paсstwie, a wiкc polskie organizacje powinny mieж odpowiednich partnerуw ukraiсskich i vice versa.
· Naleїy wyszczegуlniж oczekiwane rezultaty oraz њrodki monitorowania wynikуw podejmowanych dziaіaс zarуwno w sensie jakoњciowym jak i iloњciowym. Zakіadane rezultaty musz№ siк odnosiж do oczekiwanych przez PAUCI rezultatуw. Musz№ one zostaж osi№gniкte w konkretnych ramach czasowych okreњlonych w projekcie i uzgodnionych w momencie otrzymywania dofinansowania.
· Grantobiorca musi posiadaж odpowiednie doњwiadczenie w realizacji przedsiкwziкж przewidzianych w projekcie lub podobne, ktуre zapewni ich udan№ realizacjк. Powinien takїe mieж udokumentowane umiejкtnoњci efektywnego zarz№dzania finansami.

PROJEKTY KWALIFIKUJҐCE SIК DO ROZPATRYWANIA

PAUCI rozpatruje wnioski skіadane przez organizacje pozarz№dowe lub im podobne (z wyj№tkiem partii politycznych), nie nastawione na osi№gniкcie zysku, jak i wnioski od instytucji badawczych i edukacyjnych. Moїe takїe wspieraж inicjatywy prywatnych organizacji komercyjnych (np. mediуw, centrуw rozwoju przedsiкbiorczoњci, firm konsultingowych, њwiadcz№cych usіugi szkoleniowe w zakresie zarz№dzania itp.) pod warunkiem, їe projekt ma charakter niedochodowy i nie sіuїy interesom komercyjnym prywatnej firmy (tzn. celem projektu nie jest wyі№cznie zysk wіaњcicieli lub udziaіowcуw organizacji). Rozpatrywane bкd№ tylko wnioski skіadane przez instytucje posiadaj№ce osobowoњж prawn№ (z wykluczeniem osуb fizycznych prowadz№cych dziaіalnoњж gospodarcz№).

ZASADY FINANSOWANIA

Podstawowym mechanizmem finansowania jest dotacja przyznawana danej organizacji na podstawie odpowiedniej umowy.

Z funduszy PAUCI nie mog№ byж finansowane: stypendia naukowe dla indywidualnych osуb; dіugoterminowe stypendia zagraniczne; badania historyczne (z wyі№czeniem programуw, ktуre byіyby zgodne z obszarami zainteresowania PAUCI); imprezy kulturalne; badania i szkolenia naukowe i techniczne; pomoc humanitarna; programy psychologiczne lub w zakresie ochrony њrodowiska (z wyj№tkiem programуw zwi№zanych z obszarami zainteresowania PAUCI).. Finansowanie podmiotowe jest w zasadzie wykluczone. Jednakїe PAUCI zakіada moїliwoњж finansowania konkretnych dziaіaс mieszcz№cych siк w ramach danego programu, wyszczegуlnionych w projekcie. Dopuszczalne jest przeznaczenie skromnych sum na zakup sprzкtu i mebli, o ile wnioskodawca potrafi udowodniж, iї s№ one niezbкdne do wykonania dziaіaс przewidzianych konkretnym programem. Nie przewiduje siк finansowania zakupu nieruchomoњci, realizacji budowy oraz dokonywania znacz№cych remontуw i napraw istniej№cych obiektуw. Ponadto PAUCI nie bкdzie pokrywaж wydatkуw zwi№zanych z zaіoїeniem i rejestracj№ nowych instytucji i organizacji.

Przykіady dziaіaс, ktуre mog№ uzyskaж finansowanie: seminaria, warsztaty, spotkania „okr№gіego stoіu”, konferencje, badania i konsultacje profesjonalne, programy szkoleniowe, wymiany wizyt, staїe, wyjazdy szkoleniowe, przygotowywanie oraz pozyskiwanie informacji i materiaіуw, publikacje, wymiana informacji oraz wypracowywanie i wdraїanie w їycie polityki na rzecz spoіeczeсstwa obywatelskiego. Lista ta nie jest peіna, sіuїy jednak jako pewne odniesienie. Projekty przewiduj№ce jednorazowe przedsiкwziкcia maj№ mniejsz№ szansк na uzyskanie dofinansowania. Preferowane s№ programy przewiduj№ce peіn№ sekwencjк dziaіaс, w tym fazк przygotowawcz№ oraz dziaіania po zakoсczeniu programu zasadniczego.

Nie istniej№ dolne granice finansowania projektуw. Zakіada siк jednak, їe wiкkszoњж projektуw nie przekroczy rуwnowartoњci 30.000 USD, i їe, z reguіy, bкd№ one opiewaж na znacznie mniejsze sumy.

Zachкca siк do poszukiwania wiкcej niї jednego џrуdіa finansowania projektуw, tak w postaci aportu, jak i њrodkуw pieniкїnych. Projekty korzystaj№ce z dodatkowych џrуdeі maj№ wiкksz№ szansк na otrzymanie dofinansowania PAUCI. Z reguіy jednak nie powinno siк oczekiwaж od PAUCI finansowania tzw. „wkіadu wіasnego” organizacji w projekty finansowane przez innych donorуw.

W razie potrzeby projekty mog№ otrzymaж dotacje od PAUCI z kilku kanaіуw finansowania. Na przykіad jeden projekt moїe otrzymaж od PAUCI dwie dotacje, w zaleїnoњci od pochodzenia њrodkуw finansowych przeznaczonych na regranting.

Przewiduje siк, iї gіуwny wnioskodawca skіada jeden wniosek uzgodniony ze wszystkimi uczestnikami projektu, ktуrych udziaі w realizacji projektu powinien byж formalnie potwierdzony stosownymi dokumentami (listem, umow№ o wspуіpracy itp.).


OCENA I MONITOROWANIE PROJEKTУW

PAUCI przeprowadza dokіadn№ ocenк wspartych projektуw. Monitoring i ocena speіniaj№ trzy cele:
upewnienie siк, їe њrodki s№ wydatkowane efektywnie i zgodnie z umow№ o finansowaniu;
zbadanie rezultatуw projektуw finansowanych przez PAUCI oraz wykorzystanie doњwiadczeс zdobytych przy ich realizacji w kolejnych projektach w przyszіoњci:
okreњlenie ogуlnego wpіywu pomocy PAUCI na realizacjк zakіadanych celуw wіasnych oraz sposobu wykorzystania dotychczasowych osi№gniкж.

Minimalne wymogi w zakresie kontroli wymagaj№ od grantobiorcуw kwartalnych sprawozdaс merytorycznych z postкpуw w realizacji projektu i finansowych – z poniesionych wydatkуw. Koсcowe sprawozdanie merytoryczne winno oceniaж realizacjк projektu wedle kryteriуw zawartych we wniosku. Sprawozdawczoњж uzupeіniana bкdzie okresowymi wizytacjami personelu PAUCI i niezaleїnych ekspertуw. Procedury te umoїliwi№ њcisі№ kontrolк dziaіalnoњci finansowanej ze њrodkуw PAUCI.

http://www.pauci.org/pl/grants_programs/how_receive_grant/

Views: 848 | autor: matira | Рейтинг: 0.0 |
Всего комментариев: 1
1 marysia  
biggrin

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2006Используются технологии uCoz